O&O BrowserPrivacy 14.5.562

O&O BrowserPrivacy 14.5.562

O&O Software – 2,5MB – Commercial –
The history and data saved in your browser can reveal a lot about you and your Internet activities. Cookies, for example, make it easy for websites to identify and follow you. With just the push of a button, O&O BrowserPrivacy destroys all the data collected in the browsers you use. It lets you set the level of security at which your data should be destroyed. This gives you complete control over which data in the respective browser O&O BrowserPrivacy should permanently delete for you. This applies, of course, only to those browsers supported by O&O BrowserPrivacy.

Tổng quan

O&O BrowserPrivacy là một Commercial phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi O&O Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của O&O BrowserPrivacy là 14.5.562, phát hành vào ngày 15/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/08/2019. Phiên bản phổ biến nhất là 14.4.555, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

O&O BrowserPrivacy đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,5MB.

O&O BrowserPrivacy Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho O&O BrowserPrivacy!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có O&O BrowserPrivacy cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
O&O Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản